Uddrag fra ældstebogen, ”Vær hyrder for Guds hjord”

Trykt i 2012 og oversat fra norsk

Herunder er der nogle udpluk fra bogen, der skriver, hvad de ældste skal gøre i tilfælde af, at nogen bliver beskyldt for at have misbrugt børn.

Seksuel misbrug af børn

Jehovas vidner har skullet af med enorme summer i bøde, fordi de i utallige sager ikke har sørget for, at overgreb på børn blev anmeldt til myndighederne. De har også fået voldsom kritik for, at de selv har behandlet disse sager, og at de ældstes kun fik besked på at henvende sig til et af hovedkontorerne i Jehovas Vidners organisation verden over.

Derfor tør de ikke andet end at skrive, at ”de ældste ikke må kritisere nogen, som melder et påstået overgreb til myndighederne”.

Men læg mærke til, at de hverken påbyder eller anbefaler, at overgrebet skal anmeldes til myndighederne. Læg også mærke til ordet ”påstået”. Selvom myndighederne dømmer et af deres medlemmer, skal menigheden ikke nødvendigvis acceptere en sådan dom. De har deres eget parallelle retssystem, der kræver, at der skal være to eller tre vidner, som har overværet overgrebet, hvilket selvfølgelig er sjældent i den slags sager. Gæt på, hvad ofret må føle, hvis de ældste kommer til en anden afgørelse? Barnet og dets forældre må se på, at den, der har krænket barnet, stadig er et respekteret medlem af menigheden. Desuden risikerer man, at personen på et tidspunkt forgriber sig på andre børn, især hvis der bliver nedlagt forbud mod at tale om sagen i menigheden.

Kan man i realiteten melde sig ud af Jehovas Vidner?

Et andet punkt fortæller, hvad det vil sige, at nogen har ”trukket sig” eller udmeldt, at de ikke længere ønsker at være et Jehovas vidne.

At et vidne begynder at arbejde for en ”ikke-neutral organisation” betyder normalt, at en person bliver soldat eller arbejder i hæren. Det kan også være, at vedkommende er politisk aktiv eller blot afgiver sin stemme ved et valg. Sådanne personer bliver også betegnet som nogle, der har ”trukket sig”. Det samme gælder, hvis de modtager blodtransfusion ”uden at angre det”, eller hvis de melder sig ind i et andet trossamfund.

For udenforstående kan det lyde mærkeligt, at en person, der ikke længere ønsker at være et Jehovas vidne, ikke bare melder sig ud, inden han eller hun går ind i militæret, engagerer sig i politik eller melder sig ind i et andet trossamfund. Grunden er ofte den, at vedkommende ved, at hvis det kommer de ældste for øre, bliver de i realiteten udstødt. Det hedder blot noget andet. Og bliver de udstødt, må de venner og familiemedlemmer, som de har i trossamfundet, ikke længere tale med dem. Det gælder også, selvom de ikke er kommet i en af Jehovas vidners menigheder i årevis.

Det betyder i praksis, at det ikke kan lade sig gøre at melde sig ud, FORDI du bliver straffet, selvom du ikke længere tilhører menigheden. Du skal nemlig stadigvæk leve efter deres regler, hvis du vil undgå, at nære familiemedlemmer inden for trossamfundet bliver presset til ikke at slå hånden af dig.

Bogen giver også regler for, om du må gå til myndighederne og føre en sag mod ”en broder”. Hvis du gør det, bliver der nedsat et dømmende udvalg, og du bliver indkaldt til ”samtale” og får måske ”en dom”.

Udpluk fra bogen:

Skamløs og løsagtig opførsel og seksuel misbrug af børn:

Citat:Dette indbefatter kærtegn af bryster, at komme med et direkte umoralsk forslag, at ̊vise et barn pornografisk materiale, at ̊optræde som kikker eller blotter osv.

Misbrug af børn

Hvis de ældste får kendskab til, at nogen bliver anklaget for at ̊ have misbrugt et barn, skal de straks ringe til afdelingskontoret for at få vejledning, uanset hvor gammel ofret var, da det angivelige overgreb fandt sted. … Afdelingskontoret vil så give vejledning baseret på ̊ omstændighederne omkring den konkrete sag.

Misbrug af børn er en kriminel handling. Sig aldrig til nogen, at de ikke bør melde overgrebet til politiet eller andre myndigheder. Hvis de bliver spurgt, kan de sige, at det er op til hver enkelt at afgøre, om man vil melde sagen til myndighederne eller ikke, og at menigheden ikke har noget at indvende uanset hvilken afgørelse, som bliver taget. De ældste vil ikke kritisere nogen, som melder et påstået overgreb til myndighederne. Hvis ofret ønsker at ̊ anmelde sagen, har han eller hun fuld ret til at ̊ gøre det. – Gal 6:5.

Beviser på, at der er begået en overtrædelse

Selv om en kristen er bliver anklaget for at ̊ have begået en overtrædelse, som er alvorlig nok til, at den må ̊ behandles af et dømmende udvalg, skal der ikke nedsættes et dømmende udvalg, med mindre der er beviser for, at der er begået en sådan overtrædelse. Hvilke slags beviser kan godtages?

  • Der skal være to eller tre øjenvidner. Ikke kun nogle, som gentager noget, de har hørt. Der kan ikke træffes nogen foranstaltninger, hvis det bare er et vidne. – 5. Mos 19:15; Joh 8:17.
  • Hvis det er to eller tre vidner til samme type overtrædelse, men ikke det samme tilfælde, kan de ældste tage deres vidneudsagn i betragtning. Selv om sådanne beviser kan benyttes for at afgøre ̊ skyld, er det bedst at ̊ have to vidner til det samme tilfælde af overtrædelsen.
  • Vidneudsagn fra et barn og en ung kan tages i betragtning. Det er op til de ældste at ̊ afgøre, om sådanne udsagn lyder sandfærdige.

Vidneudsagn fra ikke-troende og fra personer, som er ekskluderet eller har trukket sig tilbage, kan også ̊ tages i betragtning, men den slags udsagn bør vurderes nøje.

De ældste, som har undersøgt sagen, skal skrive en rapport, underskrive den, lægge den i en forseglet konvolut og opbevare den i menighedens hemmelige arkiv. Det kan være, at man senere vil få ̊ flere vidnesbyrd, så man kan fastslå, ̊ hvad der er skete.

Hvis den anklagede truer med at ̊ tage retslige skridt

Hvis den anklagede truer med at tage retslige skridt mod de ældste, skal de ældste vente med at behandle sagen og straks ringe til afdelingskontoret.

Hvis en journalist eller en advokat, som repræsenterer den anklagede, kontakter de ældste, skal de ikke give ham nogen oplysninger om sagen og heller ikke bekræfte, at der er nedsat et dømmende udvalg. I stedet skal de komme med denne udtalelse:

"Jehovas vidners ældste, som er udnævnt til at ̊’være hyrder for hjorden’, er meget optaget af, hvordan det står til med menighedens medlemmer, både åndeligt og fysisk. Som hyrder har de ældste tavshedspligt".

Hvis der er behov for det, kan de ældste spørge den, som henvender sig til dem, om hans navn og telefonnummer og informere ham om, at deres advokat vil kontakte ham. De ældste skal i givet fald straks ringe til afdelingskontoret.

Hvis myndighederne beder om at se menighedens hemmelige arkiv eller beder de ældste om at ̊kommentere hemmelige menighedssager, skal de ældste straks ringe til afdelingskontoret.

Det dømmende udvalg skal straks informere afdelingskontoret om udstødelsen ved at ̊ bruge de aktuelle skemaer.

Når sagen er afsluttet, skal ordstyreren lægge de nødvendige notater og dokumenter og en detaljeret redegørelse om sagen og S-77-skemaene i en forseglet konvolut, som opbevares i menighedens hemmelige arkiv. … Uden på ̊ konvolutten skal man skrive overtræderens navn, navnene på ̊ dem, som tjente i det dømmende udvalg, hvilken afgørelse, som blev taget, og da- toen for udstødelsen.

Hvad indebærer det at trække sig

At give udtrykkelig besked om, at man ikke længere vil være kendt som et af Jehovas vidner.

Hvis vedkommende er villig til at ̊ møde udvalget, bør ̊udvalget først snakke med ham og prøve at give åndelig hjælp. (Gal 6:1) Ønsker han virkelig at trække sig, eller har han simpelthen ikke længer lyst til at ̊ være aktiv i menigheden? … Hvis han holder urokkelig fast ved sit standpunkt, bør han opfordres til a ̊ komme med en skriftlig anmodning og underskrive den. Hvis han ikke vil gøre det, skal de, som har hørt ham give udtryk for sit ønske, skrive en erklæring og underskrive den. Den skal opbevares i det hemmelige arkiv.

At slutte sig til en anden religiøs organisation og give udtryk for, at man agter at ̊ fortsætte:

Hvis [en bror] har sluttet sig til en anden religiøs organisation og giver udtryk for, at han agter at fortsætte a holde sig til den, betyder det, at han har trukket sig.

At ̊følge en kurs, som er i strid med den kristne menigheds neutrale holdning.

Hvis en person slutter sig til en ikke-neutral organisation (normalt hæren eller et politiks parti), betyder det, at han har trukket sig. Hvis han udfører et arbejde, som tydelig gør ham medskyldig i ikke-neutral virksomhed, skal han normalt have ̊ indtil seks måneder til at gøre en forandring. Hvis han ikke gør det, betyder det, at han har trukket sig. – km 9/76 s. 3–6.

At modtage blod frivilligt uden at ̊ angre.

Hvis en person frivilligt har taget imod blod, måske fordi han er blevet udsat for et stærkt pres, skal udvalget sørge for at få sagens fakta og vurdere hans holdning. Hvis han angrer, bør udvalget give åndelig hjælp. … … Hvis de ældste i udvalget … kommer frem til, at han ikke angrer, skal de give en oplysning til menigheden om, at han ikke længere er et af Jehovas vidner.

Forhold vedrørende personer som har trukket sig

Hjælp til dem, som har unødvendig samvær med slægtninge, som er ekskluderet eller har trukket sig.

Det skal ikke nedsættes et dømmende udvalg, med mindre det er tale om vedvarende åndeligt samvær, eller ved åben kritik af beslutningen om at ekskludere vedkommende.

Søgsmål mellem brødre

I 1. Korinter 6:1–8 giver apostlen Paulus klar vejledning om, at kristne ikke bør anlægge sag mod andre kristne for verdslige domstole for at ̊ få afgjort personlige uoverensstemmelser, som kunne have været afgjort ved hjælp fra de ældste i menigheden. – w97 15.3. s. 21–22; w86 15.11. s. 20; g83 22.6. s. 13–15; w74 s. 406–407.

Hvis en person ignorerer det, som Guds Ord siger om dette, kan det få betydning for hans privilegier i menigheden.

Der er ingen forskel mellem det at ̊ sagsøge en enkelt bror eller søster og det a sagsøge et firma, hvor alle ejerne er Jehovas vidner. Ånden i 1. Korinter 6:1–8 bliver krænket, hvis man vender sig til verdslige domstole for a ̊ få ̊ afgjort forretningsmæssige konflikter mellem firmaer, som udelukkende ejes af brødre.

Citat slut