Finland

Den finske justitsminister Anna-Maija Henriksson har indvilliget i at se på Jehovas Vidners udstødelsespraksis

5. maj 2014

Den finske justitsminister Anna-Maija Henriksson

Efter at en finsk NGO organisation har kastet lys på Jehovas Vidners udstødelsespraksis i Finland, har den finske justitsminister Anna-Maija Henriksson indvilliget i at se på Jehovas Vidners udstødelsespraksis over for medlemmer i menigheden. Ministeren har udtalt, at hun er meget bekymret over, at der forekommer to juridiske systemer i Finland, der fungerer side om side. Hun udtaler videre: ”Det er meget vigtigt, også i religiøse samfund, at man respekterer fundamentale frihedsrettigheder for individet.”

Artikel 18 i “The Universal Declaration of Human Rights” slår tydelig fast, at enhver skal have frit valg til at forlade sit tidligere trossamfund. Fremgangsmåden med at udstøde dem, som melder sig ud af Jehovas Vidners trossamfund, som det er praktiseret siden 1981, er en skamløs og frastødende praksis.

Justitsministeren udtaler endvidere, at det naturligvis er landets retslige instanser, som har den endelige afgørelse, om en religiøs gruppe optræder lovligt eller ulovligt, men hun slår fast, at hun vil se grundigt på oplysningerne i den omtalte NGO rapport og vil diskutere materialet med den ansvarlige minister for kirkelige spørgsmål.

I Finland er der 18.700 Jehovas Vidner. Det finske afdelingskontor står også for Jehovas Vidners aktiviteter i Estland, Letland og Litauen. Afdelingskontorerne i de tre sidst nævnte lande er for nylig blevet nedlagt.

To ministerier i Finland skal undersøge de dømmende udvalg som virker inden for Jehovas Vidner.

Undervisning- og Kulturministeriet samt Justitsministeriet i Finland skal gennemgå den håndbog, som Jehovas Vidner anvender i forbindelse med deres dømmende udvalg.

Ledere fra Jehovas Vidner skal mødes med indenrigsminister Päivi Räsänen (KD) og justitsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) i rigsdagen. Ministrene vil undersøge, på hvilket retsgrundlag trossamfundets dømmende udvalg fungerer.

Jehovas Vidner ser ingen grund til at ændre på sin praksis, udtaler informationsmedarbejder Veikko Leinonen fra trossamfundet, og han afviser tanken om, at Jehovas Vidner krænker grundlæggende menneskerettigheder. Han udtaler endvidere, at Jehovas Vidner stræber efter at være så åbne som muligt, og at de grundlæggende rettigheder følges. Det er muligt at komme til os frivilligt og ligeledes at forlade religionen frivilligt.

Vi må håbe, at de finske myndigheder kan se igennem denne usandhed. Vi håber også, at de ansvarlige i Folketinget her i Danmark vil se på, om Jehovas Vidners udstødelsespraksis er i overensstemmelse med artikel 18 i ”The Universal Declaration of Human Rights.” Allerede, som omtalt i dette nyhedsbrev, har formiddagsavisen BT gjort opmærksom på det problematiske i, at

Jehovas Vidner er et godkendt trossamfund i Danmark. Vi vil fra sStøttegruppens side snarest henvende os til Manu Sareen, som er minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, og som derfor tager sig af sager, der vedrører trossamfund.