Pressemeddelse: Voldsom bredside fra Jehovas Vidner mod »frafaldne« ved sommerens danske stævner 2013

OBS: Nedenstående illustration er hentet fra Jyllandsposten

Vagttårnet tilsviner x-vidner

Fredag den 12/7 2013, 2. dag kl. 11:10. Stævnets tema: »Guds ord er sandhed!«

Ved Jehovas vidners sommerstævner i år er der et foredrag med titlen: »Vogt jer for de frafaldne!« En af tilhørende ved foredraget har været i stand til at optage det på bånd, som vedkommende har givet videre til os. Det indeholder meget grove be-skyldninger og angreb på de tidligere Jehovas vidner, som organisationen betegner som »frafaldne«. Foredraget er blevet holdt i både Silkeborg og Herlufmagle på Sjælland. Problemet med Vagttårnsorganisationens (Jehovas Vidners) fremfærd er, at deres skræmmekampagne bevirker, at mange tidligere medlemmer mister kontakten til deres venner og nære familiemedlemmer. Jehovas vidner, som har »frafaldne« i familien, tør simpelthen ikke have kontakt med dem på grund af den omtalte dæmonisering, som finder sted i Vagttårnslitteraturen og på det seneste ved sommerens stævner. Her er nogle grelle eksempler på udtalelser fra foredraget, »Vogt jer for de frafaldne«, hvorfra der er blevet foretaget en transskription af lydfilen: (Illustrationen her var naturligvis ikke med i pressemeddelelsen, men er hentet fra Jyllandspostens dækning af problemet).

CITAT
»Den åndelige sygdom, der hedder "frafalden", den kan på mange måder sammen-lignes med en smittefarlig sygdom. Hvad er en frafalden? En frafalden er en, der har været i sandheden, men nu har forladt den og er blevet modstander af alt, der har med Jehova at gøre. Symptomerne på den sygdom er, at man udtaler sig imod sine tidligere trosfæller, og man har et brændende ønske om at trække andre ud af sand-heden, ud af tilbedelsen for Jehova. Som du kan se, er det en dødsensfarlig syg-dom… … … …
Og i det her symposium vil vi kigge på 2 smittekilder til denne sygdom: Satan Djæve-len og frafaldne mennesker. Vi vil prøve at kigge på de metoder de benytter sig af for at smitte andre, og vi vil se på, hvordan vi kan beskytte os mod denne smitte… … …
Hvilket åndeligt organ bliver angrebet, hvis du er angrebet af "frafaldensygen"? 1. Tim. 6:3 siger, at en der har forladt sandheden er syg i sindet eller fordærvet i sindet. Så det er altså sindet der bliver angrebet. Sindet bliver defineret som den del af hjer-nefunktionen, hvorved man indtager oplysninger, ræsonnerer, drager slutninger. Med andre ord ens tænkeevne, opfattelsesevne, sindstilstand, sindelag, forstand, fornuft, tanke, hensigt, erindring, mening og beslutning. Det er lige den, som Satan vil be-smitte… … … …
Nogle onde mennesker vælger at efterligne Satan, den frafaldne Satan Djævelen. Hvordan skal vi så se på dem? Altså hvordan er deres forhold i forhold til Satan. Ja, hvis Satan og hans dæmoner kan skildres som en slags mesterkokke, så er de i vir-keligheden deres køkkenmedhjælpere. Dvs. de arbejder på det samme projekt, som Satan og hans dæmoner gør. Og derved så efterligner de ham. De spreder falske løgne og falske ræsonnementer og er dermed på giftig jord for sande rene kristne, noget der ikke må blandes… … …
Der er altså tale om nogen, der ikke blot er gledet ud af sandheden, dvs. kommet i en situation, hvor de har glemt at komme til møder, de er måske kommet helt bort fra at komme i tjenesten, måske er de blevet triste, så de har glemt at bede til Jehova. Nej, det er nogle mennesker, som med fuldt overlæg har valgt at skille sig ud. Skille sig ud fra Jehova og skille sig ud fra det folk, som bærer hans navn i dag. På den måde har de taget klar stilling i det store stridsspørgsmål. De vil identificere sig som »slangens afkom«, som vi læser i bibelens første profeti. De er blevet giftige for sande kristne… … …

Vi skal se 3 kendetegn, som vi kan kende de frafaldne på:

Det første kendetegn er, at de deltager ikke i tjenesten for Jehova… …

For det andet, så søger de at påvirke deres trosfæller, deres tidligere trosfæller, med en forkert tankegang. På den måde så kommer de til at optræde som falske lærere. Det kan give årsag til splittelser og det kan give årsag til, at andre falder fra den sande tro. De bruger også løgne til at kaste smuds på Jehovas organisation… … … De bruger her 'glat tale' og 'smiger'. Det kan vi nogle gange finde på internettet. Vi kan finde det i TV og publikationer, der bliver udbredt, … … tanker, som beskæftiger sig med bibelske emner, men som bestemt ikke kommer fra den »Trofaste og Kloge Træl« (Vagttårnsorganisationen)… … …
Det sidste kendetegn … De hævder de tjener Gud, men de afviser dem han har ud-valgt til at tage sig af sine interesser her på jorden. Dristige og selvrådige, så spotter de Jehovas organisation. De anerkender ikke den »Trofaste og Kloge Træl«, og nog-le gange heller ikke de lokale ældste. De forsøger at påvirke myndighederne til at vende sig mod Guds folk ved at bruge falske ord, løgn, til at bringe Jehovas folk i miskredit… … …

Hvordan vi skal forholde os overfor frafaldne. Prøv at læse med i 2. Joh. v. 9-11. …

»Modtag dem ikke i jeres hjem. Hils ikke på dem«. Meget alvorlige og direkte advars-ler… … … Deres mål er at manipulere vores tanker og derved undergrave vores tro. De er fjender af Jehova. … … Og selvom de tidligere har været vores venner, og nogle måske endda vores egne fortrolige venner, så må vi tage afstand fra ALLE der bliver frafaldne… … … Usandhed og ondskab er modarbejdere af sandheden. Og derfor gør de sig i flg. 1. Joh. kap. 2 sig til antikrist… … …
CITAT SLUT

Vor kommentar:

Denne tankegang, som Vagttårnsselskabet giver udtryk for i fore-draget, står i grel modsætning til det, som de skriver om i andre sammenhænge, og som udadtil får dem til at virke ganske fornuftige. Når det gælder propaganda og nedladende tale om mennesker, der har andre synspunkter, skal man ikke være i tvivl om, at Vagttårnet mener noget ganske andet, hvis skytset bliver rettet mod dem selv. Følgende er hentet fra Vågn op fra 22. juni 2000:
»Nogle fornærmer andre der er uenige med dem, ved at så tvivl om deres person-lighed og motiver i stedet for at fokusere på kendsgerningerne. Brugen af smædeord kan stemple en person, en gruppe eller en idé med et negativt budskab, som er let at huske. De der bruger denne taktik, håber at deres dårlige omtale af andre vil blive prentet i folks bevidsthed. Hvis andre afviser en person eller en bestemt opfattelse på grund af den negative omtale i stedet for selv at undersøge kendsgerningerne, har strategien virket efter hensigten.«

Med venlig hilsen
Støttegruppen for Tidligere Jehovas vidner
v/Poul Dal
Enebærstien 8
8800 Viborg
Tlf. 86 64 44 11 – 21 40 99 24

Filer medsendt: Foredraget i fuld tekst og original lydfil